Inntaksreglement

Vedtatt av styret 9.mars 2021

Steinerskolen i Stavanger tilbyr studiespesialisering med allmennfaglig løp. Etter tre år oppnås generell studiekompetanse.

Kriterier for inntak

Grunnlag for inntak er 10-årig norsk grunnskole eller tilsvarende. Dersom det er flere søkere enn vi har plass til, blir grunnskolepoengene avgjørende.

Inntak kan bare gjøres innenfor lovlige rammer for klassens og klasserommets størrelse. Inntaksreglementet er fastsatt av Fylkestinget i Rogaland 9. desember 2020 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Inntak til Vg1:

  • Elevene søker gjennom VIGO. Søknadsfristen er den samme som for offentlig skole. Hvis det er ledige plasser etter førsteinntaket er det også mulig å søke direkte til skolen etter fristen.
  • Søkere som blir tatt inn ved skolen, innkalles til samtale hvor skolen presenterer fagtilbud og undervisningsform. Elev og foresatte plikter å gjøre seg kjent med dette.

Eksternt inntak til Vg2:

  • Elevene søker gjennom VIGO. Søknadsfristen er den samme som for offentlig skole. Hvis det er ledig plass er det også mulig å søke direkte til skolen etter fristen.
  • Søkere som blir tatt inn ved skolen, innkalles til samtale hvor skolen presenterer fagtilbud og undervisningsform. Elev og foresatte plikter å gjøre seg kjent med dette. Søkerne blir bedt om å ta med karakterutskrift fra Vg1. Alle fag må være bestått for å kvalifisere som søker.
  • Eksterne søkere fra offentlige skole må være klar over at de kan bli bedt om å gjøre ekstraoppgaver i enkelte fag grunnet annen timefordeling ved Steinerskolens første videregående år.

Det tas ikke inn elever til Vg3.

Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet og levert skolen.

Internt inntak til VG2:

Videre oppflytting til Vg2 forutsetter at alle fag fra Vg1 er bestått. Dersom eleven mangler vurdering i ett eller flere fag pga. sykdom eller andre tungtveiende grunner, kan det gjøres en individuell vurdering.

Videregående elev som gjentagende overtrer ordensreglene på vesentlige punkter og som tidligere har vært bortvist mer enn en gang etter friskoleloven § 3-10 av slike grunner, får ikke rett til inntak i etterfølgende trinn. Det samme gjelder for elev som har udokumentert fravær utover 20 dager som fører til at skolen mister statstilskuddet for eleven.

Plikter og rettigheter

Elever og foresatte må lese gjennom skolens ordensreglement og gjøre seg kjent med foreldrebidragsordningen. Elevene må også gjøre seg kjent med «Elevhåndboken for videregående trinn».

Endring av vedtak – klager

Viser det seg i ettertid at kriteriene for inntak ikke er oppfylt, kan inntaket tas opp til ny vurdering. Klager vedrørende inntak rettes til trinnleder. Statsforvalteren i Rogaland er endelig klageinstans.

Elever med spesielle behov

For elever med spesielle behov er det en forutsetning for inntak at skolen har de nødvendige ressurser til å dekke disse behovene. Når det gjelder elever som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme retningslinjer som i offentlig skole. Pedagogisk/psykologisk tjenestekontor for videregående står som sakkyndig rådgiver og tilleggstimer blir innvilget av fylkeskommunen.